ค้นหา

เกี่ยวกับเรา

“ขับขี่ศึกษา” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพด้านความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Literacy) ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

 ประเทศไทยแม้จะเป็นเพียงประเทศเล็ก ๆ แต่เรามีสถิติเกิดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก (ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก 2018)  และเสียชีวิตบนท้องถนนมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ความสูญเสียที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 15-19 ปี ที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ นอกจากอุบัติเหตุจะก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตแล้ว อาจจะยังทำให้พิการ หรือเสียบุคลากรของประเทศไปด้วย ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 540,000 ล้านบาทต่อปี

ขับขี่ศึกษา #ความปลอดภัยต้องมาก่อน จะเป็นช่องทางสื่อสารกับวัยรุ่นในเรื่องการขับขี่ที่ปลอดภัย  และมีชุดความรู้ให้แก่ครูเพื่อให้สามารถส่งต่อความรู้ความเข้าใจและทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนในโรงเรียนได้

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุน โดย สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (สำนัก 10) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

“SafeEducationThai” aim to raise awareness and enhance knowledge of road safety among young people. 

Although Thailand is a small country, but we have the 9th highest road traffic loss in the world and are the deadliest in Southeast Asia, according to the World Health Organization 2018. Most of the loss occurred among teenagers aged 15-19 years old who used motorcycles. In additional, the accident causes the loss of their life or disabilities. Also, Thailand’s economic losses of more than 540,000 million baht per year.

SafeEducationThai provides knowledge, tools and activities about road safety literacy for young people. That teachers are able to use in their classroom with students as well.

This project is powered by  Thai Health Promotion Foundation

#safeeducationthai #safetyfirst #roadsafety #nocompromise

สนับสนุนโดย

สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ติดตามโซเชียลของเราได้ที่

© Copyright 2022 Safe Education Thailand. All rights reserved.